Privacy & AVG

Privacy volgens Anne-Marie

Privacy is belangrijk en dient beschermd te worden. Anne-Marie Meijer Coaching en Training (hierna afgekort tot AMCT) zet zich daar bewust voor in door alleen die gegevens te verwerken, die nodig zijn om contact met jou op te nemen, een service aan te bieden of om de algemene dienstverlening te verbeteren. Uiteraard gaat Anne-Marie Meijer Coaching en Training zorgvuldig om de informatie die is verzameld. Dat betekent dat er nooit gegevens met derden wordt gedeeld voor commerciële doelstellingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van AMCT. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 oktober 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door AMCT wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze jouw gegevens worden opgeslagen en hoe jouw gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jouw aan AMCT verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over het privacybeleid kan je met Anne-Marie Meijer opnemen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze jouw gegevens worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van AMCT. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met AMCT deelt en deze gegevens worden gebruikt om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de verwerkingsovereenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens, die automatisch worden verzameld door de websites www.stressburnoutcoachhoorn.nl, www.stressburnoutcoachenkhuizen.nl; www.stressburnoutcoachpurmerend.nl en www.stressburnoutcoachalkmaar.nl worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Jouw contactgegevens worden bewaard, totdat je aangeeft dat je niet langer van AMCT’s diensten gebruik te willen maken. Jouw contactgegevens worden op jouw eerste verzoek door AMCT vernietigd. Inhoudelijke persoonlijke aantekeningen van AMCT worden maximaal tot 1 jaar na afronding van het coachtraject of training bewaard. Daarna wordt deze informatie vernietigd. Echter, op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen worden jouw facturen met jouw (persoons)gegevens bewaard voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn dit voorschrijft.

E-mail en mailinglijsten

Ik ben zeer terughoudend in het versturen van nieuwsbrieven. E-mail nieuwsbrieven worden verstuurd met MailChimp met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail, die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens AMCT worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik te voorkomen verzendt AMCT afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar e-mailadressen, die je aan AMCT bekend hebt gemaakt. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zul jij je zich moeten legitimeren. AMCT bewaart de administratie van afgehandelde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat AMCT jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht jouw persoonlijke gegevens, die administratief zijn verwerkt, in te zien. Je kunt een verzoek hiertoe doen aan Anne-Marie Meijer. Je ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, wordt aan het e-mailadres – dat van je bij AMCT bekend is – een kopie van alle gegevens verzonden.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens, die administratief zijn verwerkt, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek hiertoe doen aan Anne-Marie Meijer. Je ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, wordt aan het e-mailadres – dat van je bij AMCT bekend is – een bevestiging verzonden, dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens, die administratief zijn verwerkt, te beperken. Je kunt hiertoe een verzoek doen aan Anne-Marie Meijer. Je ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, wordt aan het e-mailadres – dat van je bij AMCT bekend is – een bevestiging verzonden, dat de gegevens niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens, die administratief zijn verwerkt, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Anne-Marie Meijer. Je ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, wordt aan het e-mailadres – dat van je bij AMCT bekend is – afschriften of kopieën van alle gegevens over je verzonden.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht AMCT. Als je bezwaar maakt, wordt de gegevensverwerking onmiddellijk beëindigd in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan worden afschriften en/of kopieën van gegevens, die administratief zijn verwerkt, aan je ter beschikking gesteld en de administratieve verwerking compleet beëindigd.

Cookies

Via de websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Google Analytics wordt gebruikt om rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. AMCT staat Google niet toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies gegevens worden 1 jaar bewaard.

Als je een account hebt en je inlogt op deze site, zal er een tijdelijke cookie worden ingesteld om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je jouw browser sluit.

Wanneer jij je aanmeldt, worden ook verschillende cookies ingesteld om jouw aanmeldingsgegevens en jouw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor schermopties worden 1 jaar bewaard. Als je “Onthoud mij” selecteert, blijft jouw login twee weken bestaan. Als je zich afmeldt bij jouw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer je als bezoeker de andere website hebt bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en jouw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van jouw interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Wijzigingen in het privacybeleid

AMCT behoudt zich te allen tijde het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor jouw privacy, dan brengt AMCT je hiervan op de hoogte per e-mail.

Contactgegevens

Anne-Marie Meijer Coaching en Training
T 06 39 85 99 32
E contactformulier

Contactpersoon: Anne-Marie Meijer