Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Anne-Marie Meijer Coaching en Training

 

Anne-Marie Meijer Coaching en Training is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37121344 en is gevestigd aan de Wilhelminalaan 2-1 (1623 MA) te Hoorn.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is de eenmanszaak van A. Meijer.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: Het Bedrijf of een Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Anne-Marie Meijer Coaching en Training.
 7. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 8. Diensten: De diensten die Anne-Marie Meijer Coaching en Training aanbiedt zijn individuele coaching, individuele training, workshops en groepstrainingen. Zakelijk en particulier.
 9. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Anne-Marie Meijer Coaching en Training ter zake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 10. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 11. De website die Anne-Marie Meijer Coaching en Training gebruikt is www.stressburnoutcoachhoorn.nl, www.stressburnoutcoachpurmerend.nl, www.stressburnoutcoachenkhuizen.nl en www.stressburnoutcoachalkmaar.nl.

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anne-Marie Meijer Coaching en Training, elke overeenkomst tussen Anne-Marie Meijer Coaching en Training en Opdrachtgever en op elke dienst en/of product dat door Anne-Marie Meijer Coaching en Training wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Anne-Marie Meijer Coaching en Training aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Anne-Marie Meijer Coaching en Training is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Anne-Marie Meijer Coaching en Training is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. A. Meijer is lid van de beroepsvereniging Vereniging Erkende Stress en Burn-out Coaches (VESB Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN).

 Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Anne-Marie Meijer Coaching en Training gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen een maand wordt bevestigd. Niettemin heeft Anne-Marie Meijer Coaching en Training het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Anne-Marie Meijer Coaching en Training gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden in offertes van Anne-Marie Meijer Coaching en Training zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet tot levering of uitvoering van een deel van de opdrachten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Anne-Marie Meijer Coaching en Training heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de opdracht.

 Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training, zal Anne-Marie Meijer Coaching en Training de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet meer aan een Aanbod gehouden worden (tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen).
 3. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Anne-Marie Meijer Coaching en Training aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is voor particulieren niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.
 6. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, is aan een offerte gebonden nadat deze door Opdrachtgever is ondertekend. Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is slechts mogelijk met vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training alsmede 50% van de overeengekomen prijs indien de overeenkomst vier weken voor de aanvangsdatum geannuleerd wordt. Indien dit drie weken plaatsvindt voor de aanvangsdatum, is dit 75% van het overeengekomen bedrag en vanaf een week voor de aanvangsdatum dient Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag (100%) te voldoen. Dit laat het recht van Anne-Marie Meijer Coaching en Training onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Anne-Marie Meijer Coaching en Training een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Anne-Marie Meijer Coaching en Training kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Anne-Marie Meijer Coaching en Training ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever zijnde een Particulier, kan individuele trainingssessies slechts met een minimale afname van 8 sessies volgen. Dit pakket kan slechts kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, mits Anne-Marie Meijer Coaching en Training binnen deze termijn geen aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Indien binnen deze periode werkzaamheden zijn verricht, is Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd. Opdrachtgever blijft hierna verplicht het overeengekomen bedrag te voldoen, ook al kan Opdrachtgever niet naar een reeds gemaakte afspraak komen. In overleg kan een sessie verzet worden, doch slechts met inachtneming van een termijn van 2 weken en uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Anne-Marie Meijer Coaching en Training.
 5. Workshops en groepstrainingssessies kunnen niet individueel ingehaald worden. Opdrachtgever blijft ondanks het missen van een workshop of groepstrainingssessie gehouden tot vergoeding van het overeengekomen bedrag en heeft nimmer recht op restitutie. Indien een groepstrainingssessie of workshop niet doorgaat wegens ziekte of een andere overmachtssituatie van A. Meijer, heeft Opdrachtgever recht op een nieuwe afspraak om de groepstrainingssessies of workshop in te halen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Anne-Marie Meijer Coaching en Training kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Anne-Marie Meijer Coaching en Training nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Anne-Marie Meijer Coaching en Training zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Anne-Marie Meijer Coaching en Training het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. Deze derde(n) dient net als A. Meijer te beschikken over een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag).
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Anne-Marie Meijer Coaching en Training, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Anne-Marie Meijer Coaching en Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training worden verstrekt. Bij coaching, workshops of training op locatie wordt hieronder onder meer verstaan toegang tot een afgesloten werkruimte, gebruik van apparatuur (beamer, digibord, geluidsinstallatie, kopieerapparaat), wifi, alsmede koffie en thee faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of faciliteiten niet tijdig aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training zijn verstrekt, heeft Anne-Marie Meijer Coaching en Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Anne-Marie Meijer Coaching en Training is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien door Anne-Marie Meijer Coaching en Training of door Anne-Marie Meijer Coaching en Training ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Anne-Marie Meijer Coaching en Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Indien werknemers van Opdrachtgever een Opdracht geven aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training mag Anne-Marie Meijer Coaching en Training erop vertrouwen dat deze werknemers dit doen met toestemming en uit naam van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden om alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen.
 9. Indien Anne-Marie Meijer Coaching en Training vanuit de uitvoering van de overeenkomst vermoedt dat er sprake is van bijv. seksuele intimidatie e.d. is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtigd een melding hiervan te maken bij zowel Opdrachtgever als bij de politie. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is geen behandelaar en geen therapeut.
 10. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat coaching en mindfulness geen vervanging is voor therapie en/of behandeling bij een behandelaar en/of (huis)arts. Opdrachtgever dient ingeval van medische klachten zich te wenden tot zijn of haar (huis)arts. Anne-Marie Meijer Coaching en Training verstrekt geen medicatie. Indien Opdrachtgever reeds onder behandeling is, dient Opdrachtgever deze behandeling voort te zetten conform de afspraken met de betreffende arts.

 Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 8 Prijzen en betaling                                                                           

 1. Alle prijzen zijn voor bedrijven en particulieren zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw).
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Anne-Marie Meijer Coaching en Training. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Anne-Marie Meijer Coaching en Training een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat er een voorschot betaald dient te worden. Indien op basis van een voorschot werkzaamheden worden verricht, wordt pas aangevangen met deze werkzaamheden nadat het voorschot is ontvangen door Anne-Marie Meijer Coaching en Training.

 Artikel 10 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Anne-Marie Meijer Coaching en Training zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening. Voorts zal vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Opdrachtgever zijnde een Particulier ontvangt echter eerst een schriftelijke herinnering met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn van 15 dagen na ontvangst van de herinnering het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Die brief bevat ook de buitengerechtelijke incassokosten die bij non-betaling verschuldigd zullen zijn na het verstrijken van voornoemde termijn.
 3. Indien Anne-Marie Meijer Coaching en Training meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de werkelijk gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 Artikel 11 (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie of faciliteiten heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Anne-Marie Meijer Coaching en Training of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Anne-Marie Meijer Coaching en Training recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient Anne-Marie Meijer Coaching en Training schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Anne-Marie Meijer Coaching en Training bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Anne-Marie Meijer Coaching en Training spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. De aard van de werkzaamheden van Anne-Marie Meijer Coaching en Training brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde faciliteiten en informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde faciliteiten en informatie heeft verstrekt en vrijwaart Anne-Marie Meijer Coaching en Training nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Anne-Marie Meijer Coaching en Training.

Artikel 12 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Indien sprake is van vervanging van een deelnemer, in verband met onvoorziene omstandigheden van de deelnemer en/of Opdrachtgever, dient Opdrachtgever Anne-Marie Meijer Coaching en Training hierover zo spoedig mogelijk in te lichten. Slechts indien Anne-Marie Meijer Coaching en Training expliciet akkoord heeft gegeven, is vervanging mogelijk.
 2. Opdrachtgever dient zich te houden aan het minimum en maximum aantal deelnemers voor de betreffende dienst. Indien hier niet aan voldaan is, is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtig om de dienst te verplaatsen naar een andere nader te bepalen datum of de dienst te annuleren. Ingeval van annulering van de dienst door Anne-Marie Meijer Coaching en Training, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 3. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Anne-Marie Meijer Coaching en Training zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van de gevraagde faciliteiten (zoals een representatieve ruimte, beamer, flipover etc.) zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 13 Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Anne-Marie Meijer Coaching en Training gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. De meest recente versie van de privacy statement staat op de website. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Anne-Marie Meijer Coaching en Training verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Anne-Marie Meijer Coaching en Training tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Anne-Marie Meijer Coaching en Training op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 Opschorting

 1. Anne-Marie Meijer Coaching en Training heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht

 1. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Anne-Marie Meijer Coaching en Training wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Anne-Marie Meijer Coaching en Training, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Anne-Marie Meijer Coaching en Training (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Anne-Marie Meijer Coaching en Training buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Anne-Marie Meijer Coaching en Training leidt tot aansprakelijkheid van Anne-Marie Meijer Coaching en Training, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Anne-Marie Meijer Coaching en Training geleverde diensten en/of producten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Anne-Marie Meijer Coaching en Training per gebeurtenis per jaar uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Anne-Marie Meijer Coaching en Training inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 4. In geen geval is Anne-Marie Meijer Coaching en Training aansprakelijk voor schade ten gevolge van afspraken met minderjarigen. Opdrachtgever geeft Anne-Marie Meijer Coaching en Training toestemming voor het geven van de eenmalige workshops, meermalige groepstrainingen, meermalige individuele trainingen en lesmethoden voor het onderwijs en vrijwaart Anne-Marie Meijer Coaching en Training voor eventuele ontstane schade.
 5. Ook is Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet aansprakelijk voor eventuele (ontstane) gezondheidsklachten.
 6. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 7. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden c.q. technische storingen of gebreken in de functionaliteit van de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 8. Anne-Marie Meijer Coaching en Training staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Anne-Marie Meijer Coaching en Training verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Anne-Marie Meijer Coaching en Training sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Anne-Marie Meijer Coaching en Training vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Anne-Marie Meijer Coaching en Training binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Anne-Marie Meijer Coaching en Training en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder in elk geval de gegevens, procedures, ideeën en bedrijfsgevoelige informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Anne-Marie Meijer Coaching en Training op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Anne-Marie Meijer Coaching en Training zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Anne-Marie Meijer Coaching en Training en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de geheimhoudingsplicht, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 7.500,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training berusten uitsluitend bij Anne-Marie Meijer Coaching en Training en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training rusten (en in het bijzonder de audio- en/of videobestanden) te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Anne-Marie Meijer Coaching en Training.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Het is Opdrachtgever verboden om de intellectuele eigendomsrechten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training anders te gebruiken dan het doel van de overeenkomst.
 4. Anne-Marie Meijer Coaching en Training is gerechtigd om beeldmateriaal te maken van de deelnemer nadat diens toestemming is verkregen, en deze beelden te gebruiken ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 5. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Anne-Marie Meijer Coaching en Training, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 10.000,- euro per inbreuk met een verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarenboven is Anne-Marie Meijer Coaching en Training gerechtigd om een aanvullende schadevergoeding op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Anne-Marie Meijer Coaching en Training geleverde zaken, blijven eigendom van Anne-Marie Meijer Coaching en Training totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit de met Anne-Marie Meijer Coaching en Training gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Anne-Marie Meijer Coaching en Training zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Anne-Marie Meijer Coaching en Training zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Anne-Marie Meijer Coaching en Training zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 5. Anne-Marie Meijer Coaching en Training heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Anne-Marie Meijer Coaching en Training. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Anne-Marie Meijer Coaching en Training de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training worden vergoed door Opdrachtgever. 

Artikel 21 Dossier

 1. Anne-Marie Meijer Coaching en Training houdt een dossier bij van de sessies met Opdrachtgever ingeval van individuele trainingen. Het recht op inzage van het dossier is uitsluitend van toepassing op de betrokkene.
 2. Een Opdrachtgever niet zijnde betrokkene ontvangt slechts informatie over het aantal gerealiseerde afspraken/bijeenkomsten en de procesvoortgang van het coach- of trainingsproces in algemene zin. Hierbij treedt Anne-Marie Meijer Coaching en Training niet in details.
 3. Indien ten gevolge van het deelnemen aan de workshop of training een betrokkene en/of Opdrachtgever beslissingen neemt die betrokkenen en/of Opdrachtgever (in)direct raken en/of schade oplevert, kan Anne-Marie Meijer Coaching en Training hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het deelnemen aan een workshop of training is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de betrokkene en/of Opdrachtgever.
 4. Anne-Marie Meijer Coaching en Training hanteert de Gedragscode van de Vereniging Erkende Stress en Burn-out Coaches (VESB).

Artikel 22 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Anne-Marie Meijer Coaching en Training van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Anne-Marie Meijer Coaching en Training voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Anne-Marie Meijer Coaching en Training verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Anne-Marie Meijer Coaching en Training of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot twee weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@stressburnoutcoachhoorn.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Anne-Marie Meijer Coaching en Training de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Anne-Marie Meijer Coaching en Training zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 4. Als er geen gezamenlijke oplossing wordt gevonden, verwijst Anne-Marie Meijer Coaching en Training de Opdrachtgever naar de Klachtencommissie van de Vereniging Erkende Stress en Burn-out Coaches (VESB).

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Anne-Marie Meijer Coaching en Training en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Anne-Marie Meijer Coaching en Training kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Anne-Marie Meijer Coaching en Training en Opdrachtgever, worden in het uiterste geval beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.